چرا پس از مدتي که به خودمان عطر زده‌ايم، ديگر بويش را حس نمي‌کنيم؟

DB115 - چرا پس از مدتي که به خودمان عطر زده‌ايم، ديگر بويش را حس نمي‌کنيم؟

DB116 - چرا پس از مدتي که به خودمان عطر زده‌ايم، ديگر بويش را حس نمي‌کنيم؟

 

چرا پس از مدتي که به خودمان عطر زده‌ايم، ديگر بويش را حس نمي‌کنيم؟

حس بويايي به سرعت خسته مي‌شود. بعد از مدتي بو کردن يک رايحه، شما به آن عادت مي‌کنيد و شايد براي استنشاق بو توانا نباشيد.
بو هنوز وجود دارد و براي بقيه بسيار قوي است.

دیجی بوم
ارسال دیدگاه